ADVANCE COURSE ออกแบบเฉพาะสาขา

เ รี ย น ตั ว ต่ อ ตั ว กั บ ผู้ ส อ น

สอนหลักคิด - เรียนรู้การเสนอแนวคิด เพื่อได้ชิ้นงานที่สร้างสรรค์

เรียนทฤษฎี ประวัติศาสตร์ศิลป์ สไตล์งานออกแบบในรูปแบบต่างๆ

เรียนปฏิบัติ ออกแบบชิ้นงาน วิจารณ์งานท้ายชม.

ให้การบ้าน พร้อมส่งการบ้านในคาบเรียนต่อไป

รับเฉพาะน้อง ม.6 ที่มีพื้นฐานแล้ว หรือ นักเรียนระดับชั้นอื่นๆที่มีพื้นฐานแล้ว 

( เลือกวันมาเรียนเอง ) ( เลือกเวลาเรียนเอง )

ช่วงเช้า  10.00 - 13.00 น. หรือ ช่วงบ่าย 13.00 - 17.00 น.

จำนวน 5 คาบ / 15 ชม.

 

 

 

 

 

Visitors: 25,119