มารู้จักอาชีพสถาปนิก และ มัณฑนากร

 

สถาปนิก Architect

นิยามอาชีพ 

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำหน้าที่ออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างร่วมกับวิศวกรคำนวณวัสดุเวลาและราคาของค่าแบบก่อสร้างและการก่อสร้างที่เหมาะสมให้คำแนะนำในเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่นและแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรม

ลักษณะของงานที่ทำ 
สถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบต้องทำงานตามขั้นตอนและกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆร่วมกับวิศวกรก่อสร้างและนักเขียนแบบโดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 
1. บันทึกรายละเอียดความต้องการของลูกค้าเพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
2. ออกแบบคำนวณแบบเลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า 
3. คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน 
4. เตรียมแบบและส่งแบบที่วาดโดยช่างเขียนแบบให้ลูกค้าพิจารณาเพื่อดัดแปลงแก้ไขและตอบข้อซักถามของลูกค้าร่วมกับวิศวกร 
5. เมื่อแก้ไขดัดแปลงให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับวิศวกรทำการก่อสร้าง 
6. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา 
7. ให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการคำนวณของวิศวกร 
อาจวางแผนและควบคุมงานที่สถาปนิกจะได้รับทำเป็นประจำตลอดปีคืองานปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขตัวอาคารเพื่อความทันสมัยสวยงามและปลอดภัยอยู่เสมอสถาปนิกอาจมีความชำนาญในอาคารบางชนิดเป็นพิเศษเช่นการออกแบบการใช้อาคารในพื้นที่แคบเป็นต้นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน

สภาพการจ้างงาน  

สถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นอยู่ระหว่าง15,000 -20,000 บาทขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้และสิทธิประโยชน์อื่นเช่นโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ 

 

สภาพการทำงาน 
กำหนดระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของอาคารสิ่งก่อสร้างตามที่ผู้จ้างต้องการต้องทำงานให้เสร็จทันเวลาเพราะมีโทษปรับถ้าการก่อสร้างเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลาต้องทำงานทั้งในสำนักงานการออกพื้นที่จริงทั้งก่อนก่อสร้างและขณะกำลังก่อสร้างการทำงานอาจทำเป็นช่วงในตลอด24 ชั่วโมงเมื่องานการก่อสร้างต้องเร่งระยะการทำงานอาจยาวนานแล้วแต่ขนาดของอาคารเป็นอาชีพที่ไม่มีผลัดการทำงานเพราะสถาปนิกผู้ออกแบบนั้นจะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับวิศวกรผู้ทำงานร่วมกัน 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ  

1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วน 
3. มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด 
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ 
5. มีระเบียบวินัยเข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ 
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดีให้ความร่วมมือกับทีมงานดี 
7. มีวิสัยทัศน์ที่ดีและปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 
8. มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม 
9. มีสุขภาพแข็งแรงสามารถไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ 

10. มีความซื่อสัตย์ 
ผู้ประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัดสอนคณะหรือภาควิชาสถาปัตยกรรมสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นสาขาที่เรียนการออกแบบโครงสร้างอาคารบ้านเรือนโดยตรง

 

ภูมิสถาปนิก (Landscape Architect) 

นิยามอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำหน้าที่ วางแผนงาน เตรียมการเขียนแบบ และควบคุมการตกแต่งพื้นที่ และวางแปลนจัดสถานที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว (Green Area) ทั้งใน และนอกอาคารใน สถานประกอบกิจการ สนามกอล์ฟ และสวนสาธารณะ ศึกษาสภาพของสถานที่ โดยคำนึงถึงการระบายน้ำ ลักษณะของผิวดิน ต้นไม้ หิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่ 

ลักษณะของงานที่ทำ 
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะต้องทำงานหลัก ดังนี้ 
1. เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง (Perspective) โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น แสดงให้เห็น ถนน ทางเท้า ตึกรามบ้านช่อง สะพาน รั้ว ท่อระบายน้ำโสโครก แนะนำชนิดของต้นไม้ ไม้พุ่ม และไม้ดอกให้ปลูกตามที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดินและกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว ร่วมกับสถาปนิก มัฑณากร นำเสนอให้ลูกค้าพิจารณา 
2. เตรียมรายละเอียดและประมาณการราคา ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน 
3. ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และต้องออกภาคสนามเพื่อตรวจดูงาน และแก้ไข ให้เป็นไปตามข้อตกลง
  

สภาพการจ้างงาน  
 
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพภูมิสถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต้นอยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือ และประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถวาดภาพแสดงแผนผัง (Perspective) ได้ดี อาจจะได้ค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนขั้นต้นประมาณ 10,000 บาท และมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น โบนัสขึ้นอยู่กับ โครงการงานแต่ละโครงการเมื่อโครงการเสร็จสิ้นลง ผู้ประกอบอาชีพนี้จะได้รับโบนัส เป็น 2-3 เท่าของเงินเดือนและมีโบนัสสิ้นปีอีกต่างหากการ ขึ้นเงินเดือนประจำปี จะประเมินการขึ้นอยู่ในระดับ 10% ของเงินเดือนที่ได้ในปัจจุบัน 
ถ้าผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเอง ก็จะต้องออกแบบนำเสนอลูกค้าพร้อมจัดหาวัสดุให้ครบ ส่วนมากรายได้ของผู้ประกอบอาชีพของตนเองจะได้จากการรับเหมาทั้งออกแบบและจัดตกแต่งให้อีกเป็นเงินประมาณ 10 % ของราคาค่าก่อสร้างบ้าน หรืออาคารทั้งหมด เช่น ถ้าสถาปนิกออกแบบ และสร้างบ้านราคาประมาณ 5 ล้านบาท จะเป็นค่าออกแบบและตกแต่งสวนประมาณ 5 แสนบาท กำหนดเวลาการทำงานของผู้ประกอบอาชีพนี้ไม่แน่นอน เพราะงานที่ทำเป็นลักษณะงานโครงการจึงมุ่งผลสำเร็จของงานมากกว่าการทำงานที่ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงาน  

สภาพการทำงาน 
ปฏิบัติงานในสำนักงานของฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์ ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการออกแบบพร้อมและออกนอกพื้นที่ หรือออกภาคสนามเพื่อตรวจดูงานให้ตรงกับงานที่ออกแบบไว้ 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ  
 1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตย์ 
2. มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน 
3. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถวาดภาพรวม (perspective) ในการนำเสนอได้ดี 
4. เป็นผู้มีความสามารถในการคำนวณราคาประมาณการ และจัดทำ Bill Quantity ได้ 
5. อาจมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยออกแบบ 
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงานดี 
7. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 
8. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ ต้องเข้ารับการศึกษาสาขา ภูมิสถาปัตยกรรม  ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นสาขาที่เรียน เกี่ยวกับการออกแบบจัด ผังเมือง วางระบบการสร้างอาคารบ้านเรือนเน้นความสะอาดใช้กรรมวิธีทางภูมิสถาปัตย์ช่วยปกปิดพราง ทัศนียภาพที่ไม่สวยงามในที่สาธารณ เช่นห้องน้ำ ที่เก็บขยะ ถังขยะ เพื่อให้ ถูกสุขลักษณะ สะอาดสวยงามและการใช้ประโยชน์สูงสุด

มัณฑนากร (Interior-Decorator) หรือ นักออกแบบภายใน (Interior-Designer)

นิยามอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน อาคารอยู่อาศัย และบ้านเรือน

ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 

ลักษณะของงานที่ทำ 
ออกแบบ ตกแต่งภายในสถานที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงาน ต้องทำงานตามขั้นตอน และกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับผู้ว่าจ้าง 
1. บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้สร้างสรรค์ ที่สุดและเป็นที่สะดุดตา ประทับใจ และได้รสนิยมตรงตามความต้องการของลูกค้า 
2. ศึกษาโครงสร้างของงาน จัดดำเนินการออกแบบตกแต่ง คำนวณแบบ ประมาณราคา และเลือกวัสดุ ตกแต่งที่มีคุณภาพเหมาะสม และให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า และให้ตรง เป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย 
3. ส่งแบบที่วาดและเสนองบประมาณให้ลูกค้าพิจารณา 
4. เมื่อผ่านการแก้ไขดัดแปลงแบบให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับช่างต่างๆ เช่นช่างไม้ หรือช่างเชื่อมเหล็กให้ทำงานตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้ 
5. ปฏิบัติงาน และประสานงานกับระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ช่างเพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา  

สภาพการจ้างงาน  
มัณฑนากรหรือนักออกแบบภายในที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ถ้าทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับ เงินเดือนขั้นต้นอยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงาน ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ และได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และสิทธิประโยชน์อื่น เช่น โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ  

สภาพการทำงาน 
การปฏิบัติงานการออกแบบ ส่วนมากต้องทำงานทั้งในและนอกสำนักงาน เช่นในอาคาร ในสถานที่กำลังตกแต่ง อาจต้องใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมช่วยในการออกแบบ 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ  
ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน 
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานที่ไม่เหมือนใคร เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ 
3. มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในประเทศ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ และประโยชน์ ใช้สอยสูงสุด 
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ 
5. มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริการทางธุรกิจ 
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความร่วมมือกับ ทีมงานดี และมีความสามารถในการประสานงาน 
7. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 
8. รู้แหล่งข้อมูลเพื่อซื้อหาวัตถุดิบ
 
9. ออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือนให้ถูกหลักและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และ เพื่อความปลอดภัย ประหยัดเหมาะสมกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 

 

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ : เมื่อสำเร็จการศึการมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบคัดเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัดสอนคณะหรือภาควิชาออกแบบภายใน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัย อาจไม่เหมือนกัน 

Visitors: 25,119